1.ภาษีบำรุงท้องที่ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ ภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


2.ภาษีป้าย (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ ภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


4.การแจ้งซ่อมแซมไฟสาธารณะ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การแจ้งซ่อมแซมไฟสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องทางการให้บริการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

5.การช่วยเหลืองานสาธารณภัย (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การช่วยเหลืองานสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถานที่  ช่องทางการให้บริการ งานป้องกัน ฯ อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔ – ๘๓๓๑๗๑
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องทางการให้บริการ

กองช่าง  อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔ – ๘๓๓๑๓๕  ต่อ ๒๕

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

7.การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องทางการให้บริการ กองคลัง อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔ – ๘๓๓๑๓๕  ต่อ ๑๘
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

8.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ กองคลัง อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔-๘๓๓๑๓๕ ต่อ ๑๘
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


9.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ กองคลัง อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔-๘๓๓๑๓๕ ต่อ ๑๘
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


10.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ กองคลัง อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔-๘๓๓๑๓๕ ต่อ ๑๘
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ กองคลัง อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔-๘๓๓๑๓๕ ต่อ ๑๘
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.


12.การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด อบต.แม่สุก

สถานที่  ช่องการให้บริการ สำนักปลัด อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔ – ๘๓๓๑๓๕  ต่อ ๑๔
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ในวันที่ 1 – 30  เดือนพฤศจิกายนของทุกปี วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

  (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

13.การรับลงทะเบียนผู้พิการ (ดูรายละเอียด)

งานที่ให้บริการ การรับลงทะเบียนผู้พิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด อบต.แม่สุก
สถานที่  ช่องการให้บริการ สำนักปลัด อบต.แม่สุก โทร ๐๕๔ – ๘๓๓๑๓๕  ต่อ ๑๔
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 – 30  เดือนพฤศจิกายนของทุกปี วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.